Σχολικός Συνεταιρισμός Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά

Εκτύπωση
Ημερομηνία δημοσίευσης


Ο σχολικός συνεταιρισμός του σχολείου μας λειτουργεί σύμφωνα με το παρακάτω καταστατικό.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σχολικού Συνεταιρισμού

του  EΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται Σχολικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Σχολικός Συνεταιρισμός του  EΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ ΠΛΑΤΑΝΙΑ , με έδρα το Σχολικό Εργαστήριο στον Ταυρωνίτη.

Ο Συνεταιρισμός ιδρύεται σύμφωνα με

1. Την παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α/1985).

2. Την με αρ. πρωτ. Φ3/1085/Γ1/1456/02-12-1997 (ΦΕΚ τ.Β/1107/1997)

3.Την Αριθμ. 56601/Γ7/13 (ΦΕΚ 1127 Β/10-5-2013)  «Επέκταση του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Η σφραγίδα του έχει στρογγυλό σχήμα και φέρει κυκλικά τις λέξεις «Σχολικός Συνεταιρισμός EΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  έτος ίδρυσης 2017».

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σκοποί του Συνεταιρισμού είναι:

1.Να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, στην ανά­πτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνεί­δησης, καθώς και τη γνώση συλλογικών μορφών οικονο­μικής δραστηριότητας.

2.Να εθιστούν οι μαθητές στο πνεύμα της αυτοδιαχείρισης με την οικονομική τους δραστηριότητα, της κοινωνικοποιημένης σχολικής ζωής με τις ποικίλες δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, οι ο­ποίες επεκτείνονται στην έρευνα, στις πολιτιστικές και α­θλητικές εκδηλώσεις, στον καλλωπισμό του σχολείου και του περιβάλλοντα χώρου, στις εκδρομές, στις βιβλιοθή­κες, σε κοινωφελή έργα και γενικότερα στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας και στον εθισμό στη συνεργασία και στη συλλογικότητα.

Eιδικοί σκοποί και δραστηριότητες

 1. Την δημιουργία και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης.
 2. Την οργάνωση σχολικών γιορτών, εκθέσεων, εκδρομών.
 3. Την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
 4. Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών έργων κοινωνικής ανάπτυξης (αναδάσωση, προστασία μνημείων πολιτισμού και δημιουργία έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής τους) σε συνεργασία με τον Δήμο και πολιτιστικούς συλλόγους.
 5. Την λειτουργία κυλικείου στο  Σχολικό Εργαστήριο.
 6. Την προμήθεια εξοπλισμού και άλλου υλικού για τις ανάγκες εκπαίδευσης των μελών του.
 7. Την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων στα πλαίσια της σχολικής και γενικότερα της κοινωνικής ζωής, όπως , σχολικό κήπο, ζωοτεχνία, μελισσοκομίας, πρατήριο ειδών, η καθαριότητα των σχολικών χώρων , έργα πολιτισμού.
 8. Η στήριξη των συμμαθητών και η ικανοποίηση βασικών αναγκών τους.
 9. Η λειτουργία κινηματογραφικής ,φωτογραφικής ,θεατρικής ,χορευτικής, μουσικής  λέσχης.
 10. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα εθνικά η ευρωπαϊκά  (Erasmus+,eTwinning) εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας.
 11. Την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας, που θα είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του Σχολικού Συνεταιρισμού.

Άρθρο 3ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 • ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ του Συνεταιρισμού μπορούν να είναι οι μαθητές όλων  των τάξεων  και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι μαθητές εγγράφονται στο Συνεταιρισμό με αίτηση που κατατίθεται στο Δ.Σ, το οποίο με απόφασή του αποδέχεται το σχετικό αίτημα.
 • ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ του Συνεταιρισμού μπορούν να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών, εφόσον το επιθυμούν, καθώς και άτομα του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος που προσφέρουν υπηρεσία στην ανάπτυξη του σχολικού συνεταιρισμού. Όλα τα επίτιμα μέλη εγγράφονται με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 4ο

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Όργανα διοίκησης του Συνεταιρισμού είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ)

γ) Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ)

2.  Η θητεία των μελών του Δ.Σ και του Ε.Σ είναι μονοετής και διαρκεί από την εκλογή τους μέχρι την εκλογή νέων οργάνων.

3.α. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ αποτελείται από όλα τα μέ­λη του συνεταιρισμού και συνέρχεται σε τρεις (3) τακτικές συνεδριάσεις το χρόνο και σε έκτακτες όταν το ζητήσει έ­νας από τους παρακάτω φορείς:

· Το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού,

· Το Σχολικό Συμβούλιο,

· Ο συντονιστής του συνεταιρισμού,

· Ο Σύλλογος Διδασκόντων,

· Το Εποπτικό Συμβούλιο,

· Το 1 /3 τουλάχιστο των μελών του συνεταιρισμού.


β. Σε όλες τις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, που συνεπικουρείται στο έργο του από το συντονιστή εκπαιδευτικό. Οι τακτικές συνε­δριάσεις γίνονται εντός του διδακτικού ωραρίου (τρεις τελευταίες διδακτικές ώρες), ενώ οι έκτακτες εκτός του διδακτικού ωραρίου. Τις ώρες των τακτικών συνεδριάσε­ων οι τάξεις που δεν συμμετέχουν στο συνεταιρισμό ακο­λουθούν το διδακτικό τους ωράριο.


γ. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος και τα επίτιμα μέλη, τα οποία έχουν δικαίωμα να παίρνουν το λόγο αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.


δ. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία αν συμμετέχουν σε αυτή τα 3/5 των μελών του συνεταιρι­σμού και οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών.


4.  α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του συνεταιρι­σμού αποτελείται από 5 μέλη.

β. Το Δ.Σ. αποτελούν:

• Ένας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων που ε­πιλέγεται ως συντονιστής του συνεταιρισμού.

• Ο  εκπρόσωπος των μαθητών στην Σχολική  Επιτροπή του Δήμου.

γ. Τα αξιώματα του Δ.Σ. είναι:

• Πρόεδρος, που είναι μαθητής/τρια.

• Αντιπρόεδρος, που είναι μαθητής/τρια .

• Γραμματέας που είναι μαθητής/τρια, ο/η οποίος τηρεί το πρωτόκολλο και τους φακέλους εισερχομένων και εξερ­χόμενων εγγράφων.

δ. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνε­δρίαση του, η οποία πραγματοποιείται μετά από πρό­σκληση και με την προεδρία του συντονιστή εκπαιδευτικού. Η εκλογή στα αξιώματα γίνεται με ψηφοφορία, στην οποία δεν μετέχουν ο συντονιστής εκπαιδευτικός και ο εκ­πρόσωπος των μαθητών στην Σχολική  Επιτροπή του Δήμου.

• Τριμελής διαχειριστική ομάδα, που αποτελείται από έναν μαθητή/τρια, τον/την συντονιστή εκπαιδευτικό ο/η οποίος ασκεί καθή­κοντα ταμία και τον εκπρό­σωπο των μαθητών/τριών  στην Σχολική  Επιτροπή του Δήμου.


ζ. Με ευθύνη του γραμματέα του Δ.Σ. τηρείται βιβλίο πράξεων και βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων.


5. Το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ είναι πενταμελές και το αποτελούν:

• Ένας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων,

• Ένας εκπρόσωπος  κηδεμόνας μαθητή/τριας,

• Τρεις μαθητές/τριες, μέλη του συνε­ταιρισμού .


6. ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

α. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού και χαράσσει το γενικό πλαίσιο των δρα­στηριοτήτων του Δ.Σ

β. Έργο του Δ.Σ. είναι η πραγματοποίηση των αποφάσε­ων και εντολών της Γενικής Συνέλευσης και ενεργεί πάντο­τε στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων που εκείνη ορίζει. Παίρνει μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για την προώθηση των σκοπών του συνεταιρισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 του καταστατικού αυτού. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. του συνεταιρι­σμού και οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία.


γ. Έργο του εποπτικού συμβουλίου είναι να ελέγχει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση. Για το σκοπό αυτό συντάσσει τέσσερις φορές το χρόνο πρωτόκολλο επιθεώρησης της οικονομικής δια­χείρισης, ήτοι:


• Εντός του Ιανουαρίου.

• Εντός του Απριλίου.

• Με την παράδοση της διαχείρισης μετά την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης.

• Κατά τον απολογισμό.


Το εποπτικό συμβούλιο ασκεί έκτακτο έλεγχο της οικο­νομικής διαχείρισης όταν το ζητήσει ένας από τους πα­ρακάτω φορείς:

• Ο Δ/ντής του σχολείου

• Το Σχολικό Συμβούλιο

• Ο Δ/ντής  της Β/θμιας Εκ/σης.

• Το ίδιο το Δ.Σ. του συνεταιρισμού.


δ. Με ευθύνη του Εποπτικού Συμβουλίου τηρείται βιβλίο ελέγχου, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των απο­φάσεων του και οι παρατηρήσεις του, που αφορούν τον έ­λεγχο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομέ­νου και του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης.


Άρθρο
5ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Η οποιοδήποτε οικονομική δραστηριότητα πρέπει να ασκείται στα πλαίσια της νομιμότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τη χρήση των τιμολο­γίων, τη χαρτοσήμανση των αποδείξεων (όταν απαιτείται) και την απόδοση των κρατήσεων.


2. Τα έσοδα του συνεταιρισμού προέρχονται:

α. Από τις τακτικές εισφορές των μελών, οι οποίες ορί­ζονται από τη Γενική Συνέλευση.

β. Από τις έκτακτες εισφορές καθώς και δωρεές διαφό­ρων φορέων.

γ. Από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, δρα­στηριότητα όμως που δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τις αρμοδιότητες της Σχολικής Επιτροπής.


3. Η οικονομική διαχείριση ασκείται από το Δ.Σ. του συ­νεταιρισμού μέσω της τριμελούς διαχειριστικής επιτρο­πής, με ευθύνη της οποίας τηρούνται και τα σχετικά βιβλία που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.


4.
Για την οικονομική διαχείριση τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία, τα οποία υπογράφονται οπό τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον συντονιστή εκπαιδευτικό και τον Δ/ντή του σχολείου.

α. Βιβλίο ταμείου, το οποίο είναι παρόμοιο με το βιβλίο εσόδων και εξόδων που τηρεί η σχολική επιτροπή. Στο βι­βλίο αυτό καταχωρούνται στις οικείες στήλες τα έσοδα και τα έξοδα. Για όλες τις εγγραφές πρέπει να υπάρχει το σχετικό παραστατικό στοιχείο.


β. Μπλοκ τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης, παρό­μοιο μ' αυτό που τηρεί η σχολική επιτροπή. Στο μπλοκ αυτό καταχωρούνται όλα τα έσοδα, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται και στη συνέχεια γίνεται η εγγραφή στο βιβλίο ταμείου. Επομένως ο αύξων αριθμός των απο­δείξεων αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό εγγραφών του βιβλίου αυτού. Το πρώτο φύλλο της τριπλότυπης απόδει­ξης χορηγείται στο χορηγό, το δεύτερο τοποθετείται στον υποφάκελο των εσόδων του φακέλου παραστατικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης και το τρίτο φύλλο παραμένει ως στέλεχος. Η οποιαδήποτε ακύρωση σελί­δας φέρει την υπογραφή και στα τρία φύλλα όλων των με­λών του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. Το μπλοκ ισχύει για ένα οικονομικό έτος.


γ. Μπλοκ διπλότυπων αποδείξεων εξόδων για την πραγ­ματοποίηση πληρωμών σε περίπτωση που ο προμηθευ­τής δεν εκδίδει τιμολόγιο ή διάτρητη απόδειξη. Το πρώτο φύλλο της διπλότυπης απόδειξης τοποθετείται στον υποφάκελο των Εξόδων του φακέλου παραστατικών στοιχεί­ων της οικονομικής διαχείρισης και το δεύτερο παραμένει στο στέλεχος.


δ. Φάκελος παραστατικών στοιχείων οικονομικής δια­χείρισης, ο οποίος αφορά ένα μόνο οικονομικό έτος και α­ποτελείται από τρεις υποφακέλους. Στον πρώτο υποφά­κελο (απλός classer), τοποθετούνται τα παραστατικά στοιχεία των εσόδων και στον δεύτερο τα παραστατικά στοιχεία των εξόδων. Ο αύξων αριθμός των παραστατικών στοιχείων εξόδων (τιμολογίων και αποδείξεων) αντιστοι­χεί με τον αύξοντα αριθμό των εγγραφών στη στήλη των εξόδων του βιβλίου ταμείου. Στον τρίτο υποφάκελο τοπο­θετούνται αντίγραφα των πάσης φύσης πρωτοκόλλων ε­λέγχου της οικονομικής διαχείρισης και κάθε αντίγραφο που αφορά την έγκριση του απολογισμού.


ε. Βιβλιάριο καταθέσεων σε συνεταιριστική τράπεζα όπου κατατίθενται τα ποσά.
To ποσό που μπορεί να βρίσκεται στα χέρια της διαχειριστικής επιτροπής δεν υπερβαίνει τα 100 Ευρώ. Το βιβλιάριο αυτό εκδίδεται για το σχολικό συνεταιρισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους πιστωτικούς οργανι­σμούς διατάξεις και δικαίωμα ανάληψης και κατάθεσης έ­χουν τα ενήλικα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συ­νεταιρισμού.


5.α.Ο απολογισμός της οικονομικής διαχείρισης πραγ­ματοποιείται εντός του Ιανουαρίου και περιλαμβάνει όλη την περίοδο του οικονομικού έτους, ανεξάρτητα από την αλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν συ­ντάσσεται ο απολογισμός κανένα ποσό δεν βρίσκεται στα χέρια της διαχειριστικής επιτροπής.


β. Ο απολογισμός συντάσσεται από το Διοικητικό Συμ­βούλιο του συνεταιρισμού, τα μέλη του οποίου κλείνουν και υπογράφουν το βιβλίο ταμείου, καθώς και τη σχετική πράξη, όπου περιληπτικά αναφέρονται στο σύνολο των ε­σόδων. στο σύνολο των εξόδων και το υπόλοιπο για τη νέα χρήση. Εκτός από το βιβλίο ταμείου κλείνονται τα μπλοκ των τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης και το μπλοκ των διπλότυπων αποδείξεων πληρωμής, τα οποία υπογράφο­νται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού και από τα μέλη της τριμελούς διαχειρι­στικής επιτροπής. 


γ. Όλα τα στοιχεία του απολογισμού ελέγχονται από το Εποπτικό Συμβούλιο που συντάσσει ειδικό πρακτικό, α­ντίγραφο του οποίου τοποθετείται στο φάκελο των παρα­στατικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης.


δ. Ο απολογισμός στη συνέχεια υποβάλλεται για προέ­γκριση στο σχολικό συμβούλιο, το οποίο συντάσσει σχε­τικό πρακτικό. Υποβάλλονται όλα τα αναφερόμενα στοι­χεία στα παραπάνω β και γ εδάφια.


ε. Η τελική έγκριση του απολογισμού γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου από τον Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων, στον οποίο, μαζί με τα προηγούμενα στοιχεία, υποβάλλεται και αντί­γραφο του πρακτικού της προέγκρισης του απολογισμού από το Σχολικό Συμβούλιο. Στο Διευθυντή δεν υπο­βάλλεται το βιβλίο ταμείου, αλλά ακριβές φωτοαντίγρα­φο αυτού, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τα μέλη της τριμελούς διαχειριστικής επιτροπής. Μετά την έγκριση όλα τα στοιχεία επιστρέφονται στο σχο­λείο, τοποθετούνται στο φάκελο παραστατικών στοιχείων και φυλάσσονται σε ειδικό φοριαμό, τον οποίο διαθέτει ο Διευθυντής του σχολείου για το αρχείο του σχολικού συ­νεταιρισμού.

Άρθρο 6ο

Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ρυθμίζεται με αποφάσεις της Γ.Σ, οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία.

Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με σχετικές αποφάσεις του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων , έχει 6 άρθρα και διαμορφώθηκε με απόφαση των μαθητών/τριών  του Σχολείου την Tετάρτη 01/11/2017.

 

Κατεβάστε το αρχείο

Καλωσόρισμα

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Εσπερινού ΕΠΑγγελματικού Λυκείου του Πλατανιά.

Έχοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο έχει καταστεί ένα χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για κάθε σύγχρονο πολίτη, με πολύ ενθουσιασμό σχεδιάστηκε, για πρώτη χρονιά, η ιστοσελίδα του σχολείου μας.

ΕΠΑΛ Πλατανιά

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι θα ξεκινήσει να λειτουργεί το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ ΠΛΑΤΑΝΙΑ με ωράριο λειτουργίας 19.00 μ.μ έως 22.30 μ.μ.  Θα στεγαστεί στο Γυμνάσιο Πλατανιά.

Μια ακόμα εκπαιδευτική δομή δημόσιας εκπαίδευσης στο Δήμο μας θα δώσει την δυνατότητα σε κυρίως ενήλικους να αποκτήσουν Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο στην ειδικότητα που επιθυμούν.

 


©Εσπερινό ΕΠΑγγελματικό Λύκειο Πλατανιά.

Σχεδίαση - Υλοποίηση Ιστότοπου: Τζωρτζάκης Μιχάλης (ΠΕ20).

 

Thursday the 21st.
Copyright 2017

©